100سخن ناب از کوروش بزرگ


2.ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرامال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند


3.دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسیده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکارندحاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید


4.با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار وخود برای خود زن انتخاب کن وزن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد


5.مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو, درست و دانا باشد, اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد


6.چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد


7.از پست فطرت و بداصل قرض مگیر و وام مده زیرا تنزیل زیاد باید داد وهمواره بر در خانه تو بایستد و کسان بگمارد و این برای تو زیان بزرگی است.


8.به مال و مکنت کسی چشم مینداز زیرا مال و خوشی جهان مانند مرغی است که از این درخت به آن درخت نشیند و به هیچ شاخی نماند.


9. دست از دزدی و کاهلی و هوا و هوس نفسانی بدار زیرا هر کس که نیکی کند پاداش نیکی یابد و هر که بدکار گشت به سزای سخت خواهد رسید.


10. نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش زیرا مرد تا پدر و مادرشزنده اند مانند شیری است که آسوده در بیشه غنوده و از هیچ کس بیم ندارد

11.به رئیس و سردار خود گستاخ مباش و در خدمت استوار بایست, آچه برخود نیک ندانی به دیگران نیز نیک نشمار با دوستان به یگانگی برخورد کن.

12.اگر تو را فرزندی است به مدرسه بفرست و به تحصیل علم بگمار زیرا علم ودانش چشم روشن است


13.عصبانی مباش زیرا مرد عصبانی مانند آتش است که در بیشه برافروزد و تر و خشک را با هم بسوزاند


14.دشمن کهنه را دوست نو مساز زیرا دشمن کهنه مانند مار سیاه است که بعد از صد سال انتقام را فراموش نکند


15.مغرور و خودپسند مباش زیرا انسان مغرور چون مشک پر باد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نماند


16.آنچه را که گذشته است فراموش کن و به آنچه که نرسیده رنج و اندوه مبر.


17.در مجالس در صدر منشین تا تو را از آنجا بلند نکنند و به جای پایین تری بنشانند


18.سخن بموقع بگو زیرا بساتکلم بهتر از خاموشی و بسا خاموشی بهتر از تکلم است


19. ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است.


20.از هر خوراک مخور و زود به زود به مجلس عیش بزرگان مرو که پسندیده نیست

21.ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است.
22.همیشه و همه جا به خدا توکل کن و دوستی با کسی کن که بیشتر به تو سود رساند

23.زن و فرزند خود را تحصیل علم بازمدار تا غم و اندوه به تو نرسد و پشیمان نشوی


24.اگر در پی مال و مکنتی اول آب و زمین بخر زیرا اگر ثمر ندهد اصل آن باقی است

25.حضور دانشمندان را گرامی دار و از ایشان سئوال کن و جواب بشنو
26.با مردی که پدر و مادر از او ناخشنودند همکار مباش تا گناهکار نباشی
27.از هر کس که با تو کینه ورزد و خشم گیرد کناره جوی

28.با مرد پاک نظر, کارآگاه, هوشیار و نیکخو مشورت کن

29.در جنگ اگر مسئولیتی به عهده تست بسیار مواظب باش
30.به فرمان یزدان و امشاسپندان گوش کن و رفتار نما

31.مرد فقیر و بینوا را تمسخر مکن شاید تو نیز روزی بینوا شوی

32.مرد پارسا در آسایش ماند و بدکار همیشه گرفتار اندوه است
33.اگر چه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار نزن تا تو را نگزد
34.اگر چه شناوری به خوبی دانی ولی زیاد در آب مرو تا غرق نشوی
35.با هیچ کس و به هیچ آیین پیمان شکنی نکن که آسیب به تو نرسد

36.فرومایه را اعتنا مکن و شخص محترم را در پایه اش پاداش رسان

37.مردم دارای همان خویی هستند که از زمان شیر خوارگی خود کسب نموده اند

38.سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام برسانی

39.دوست کهنه را گرامی دار و در دوستی او استوار بایست
40.یزدان را ستایش کن و دل را شاد ساز تا یزدان نیکی تو را بیافزاید
41.حکمرانان را نفرین مکن زیرا آنان پاسباتات مردم هستند
42.هیچ فرازی بدون نشیب و هیچ نشیبی بدون فراز نیست

43.مال کسی را تاراج مکن و به مال خود میامیز

44.برای نام خود از کسب و کار احتراز مکن
45.هر چه شنوی به عجله و بیهوده مگوی
46.هر کس که برای دیگران چاه کند در آن افتد

47.تا حدی که می توانی از مال خود داد ودهش نما

48.کسی را فریب مده تا دردمند نشوی
49.پیشوای نیک را گرامی دار و سخنش بپذیر
50.جز از خویشان و دوستان چیزی از کسی وام مگیر

51.نه به راست نه به دروغ هرگز سوگند مخور

52.چو خواهی عروسی کنی اول مال فراهم کن

از نیک کرداری خود غره مشو ورجز مخوان.53

54.به رئیسها و پادشاهان خیانت مکن
55.از مرد بزرگ و نیک سخن بپرس
56. با دزدان معامله مکن و آنها را گرفتار نما
57. از دوزخ یاد آور و کسان را به انصاف مجازات کن
58. از هر کس و هر چیز مطمئن مباش
59. فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی
60. بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

61.سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی


62. با مردم یگانه باش تا محترم و مشهور شوی

63. راستگو باش تا استقامت داشته باشی
64.متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی
65. دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی
66. معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی
67. دوستدار دین باش تا زندگی به نیکی گذرانی
68. مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی
69. سخی و جوانمرد باش تا پاک و راست گردی
70.با مرد قدر نشناس و ناسپاس معاشرت مکن
71. روح خود را با خشم وکین آلوده مساز
72.در حفظ دین بکوش زیرا سعادت روحانی از آن برسد
73. در هر گفتار و کار تواضع و ادب را فراموش مکن
74. هرگز ترشرو و بدخو مباش
75. در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان نشمارند
76.دختر خود را به شوهر هوشیار و دانا ده
77. اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده
78.خود را به بندگی کسی مسپار.
79.همیشه روح خود را به یاد دار.
80.قبل از جواب دادن تفکر کن
81.هیچ کس را تمسخر مکن
82.با مرد بدکار هم راز مشو
83. با مرد خشمگین همراه مشو
84. با فرومایه مشورت مکن
85.با مست هم خوراک مشو.
86. مرد بدچشم را به معاونت خود قبول مکن.
87. مال خود را به مرد حسود نشان نده
88.از پادشاهان فرمان ناحق مخواه.
89.از مرد سخن چین و دروغگو سخن مشنو.
90.در مجازات مردم کینه مورز
91.در معبر عام مجادله نکن.
92.با مرد بسیار متول هم خوراک مشو
93.مرد راستگو را برای پیغام بفرست
94.برای جاه و مقام مجادله مکن
95. از مدد قوی, متمول و کینه ورز دور باش
96.با مرد ادیب دشمن مباش
97.با مرد نادان راز مگوی
98.به هیچ کس دروغ مگو
99.از بی شرم مال مگیر
100.به نزد بدکار چیزی گرو مگذار

/ 9 نظر / 39 بازدید
مهرداد

ممنون

88

سلام واقعا که وب جالبی داری خیلی از مطالبت خوشم اومد همشو خوندم ایشالله ایمان در تمام قلبت نفوذکنه وخدا همیشه درزندگیت باشه

حسن

سلام دوست عزيز كل مطالب وبت خوندم بسيار زيبا و جالب بود موفق و سربلند باشي

setareh

vebet zibast be vebe manam bia mercc va nazar bdi mamnon misham

رها و سحر

عااااااااااااالی

زیباترینها

چه ظریفانه است ! خلقت قلب آدمی ؛ به کلامی می شکند ... به لحنی می سوزد ... به نگاهی جان می گیرد ... و به یادی می تپد ... [قلب]

فاطمه

ممنون.واقعا مطالب خیلی قشنگی گذاشتید .از خوندنشون لذت بردم.خدا قوت

فاطمه

عااااااااااااااااااااالی

صادق

لذت بردیم از پند و اندرز بزرگانی که شما زحمت جمع اوری انرا کشیده بودی مطمئن باش که خدای روزگار تو را بی اجر نخواهد گداشت مباسفانه ایمیل ندارم ......