تلاش و آرزو

لشگر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می شود، می تواند لشگر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می شود، شکست دهد.
"نارسیس"


برای کشتن یک پرنده، یک قیچی کافیست. لازم نیست که آن را در قلبش فرو کنی، یا گلویش را بشکافی.
پرهایش را بزن... خاطره ی پریدن با او کاری می کند که خودش را به اعماق دره ها پرت کند!

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته می شود، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم.
"هلن کلر"

/ 2 نظر / 14 بازدید
قاصدک

خیلی زیبا بود در مورد آخری خیلی موافقی اینقدر به در های بسته نگاه میکنیم و سعی میکنیم بازش کنیم که درهای باز و نمیبینیم متشکرم[گل]

یه دوست

خیلی وب قشنگی دارین لذت بردم