دیروز بهار آمد

خودم را مرور می کردم
برای ماهی کوچکم که با پس انداز پولهای توجیبی ام خریده بودم درد دل کردم
به حیاط رفتم و زیر دست های مرطوب باران فروردین سخت گریستم
میان باران و مه و آرزوهای دود شده اینک


من دوباره همان زائر خسته در پشت درهای بسته ام

ماهی کوچکم در فضای اندک شیشه مرباخوری و در تنهایی یک بعد از ظهر خاکستری
شکار گربه شد
در من دردی است خاکستری، مه آلود، بارانی
پشت شیشه های این فضای مواج کسی به شکار من نشسته
که چشمانش راز سیری ناپذیر رفتن را سخت تکرار می کنند

/ 0 نظر / 8 بازدید